ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : -
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

 อาคารเรียนแบบ  216 ค  จำนวน 1 หลัง