ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารเรียนแบบ  108  จำนวน 1 หลัง