ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารเรียนแบบ 318 /พิเศษ  จำนวน 1 หลัง