ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม – โรงพลศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
หอประชุมโรงพลศึกษา  แบบ 100/ 27