ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงานคหกรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
โรงฝึกงานคหกรรม มพช. 2 (Gan “ H)