ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอพักนักเรียนกรมสามัญศึกษา ที่ 8
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
หอพักนักเรียนกรมสามัญศึกษา   ที่  8   จำนวน 2