ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอถังน้ำประปา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
หอถังน้ำประปา  มพช. 2 รุ่น  3