ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
บ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน 1