ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบมาตรฐาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523 – 2535
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
บ้านพักครูแบบมาตรฐาน  จำนวน 6