ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524 – 2525
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
บ้านพักภารโรงแบบมาตรฐาน  จำนวน 2