ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ- ห้องส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524 – 2533
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ห้องน้ำ- ห้องส้วมแบบมาตรฐาน 6 ที่