ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วหน้าโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
รั้วหน้าโรงเรียน