ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ประจำปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
    โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์  อำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์              
         
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 7 31 38  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 11 29 40  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 18 21 39  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 20 15 35  
รวม 56 96 152 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 16 15 31  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 9 26 35  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 12 20 32  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 16 10 26  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 15 9 24  
รวม 68 80 148 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 13 27 40  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 13 29 42  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 23 16 39  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 25 13 38  
รวม 74 85 159 4
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 198 261 459 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 13 28 41  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 8 33 41  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 15 1 16  
รวม 14 84 98 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 9 19 28  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 6 21 27  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 13 11 24  
รวม 28 51 79 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 11 13 24  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 4 17 21  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 4 14 18  
รวม 19 44 63 3
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 61 179 240 9
รวมทั้งสิ้น 259 440 699 22