ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
คติธรรม
ปรัชญา
วิสัยทัศ/พันธกิจ/เป้าหมาย
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
ยุทธศาสตร์
นโนบายการศึกษา
การพัฒนาการศึกษา
มาร์ชร่มเกล้า
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
วารสารใต้ร่มทองกราว
สารสนเทศ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2012
ปรับปรุง 23/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 325906
Page Views 456659
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2

จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะชีวิตโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน  บุคลากร  ชุมชน  มีความรู้ความเข้าใจ  มีค่านิยมที่พึงประสงค์ตามวัฒนธรรมประเพณีไทยและการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยชุมชนมีส่วนร่วม

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ระดมสรรพกำลังจากชุมชน  องค์กร  ภาครัฐและเอกชน  เพื่อสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5

สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารการจัดการที่ดี  คล่องตัว  มีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ  มีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับของสังคม