ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ในปีพุทธศักราช 2522 กองทัพภาคที่ มีโครงการจัดสร้างโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายขึ้น  ที่หมู่บ้านป่าไม้สหกรณ์ ตำบลโนนดินแดง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ ของหมู่บ้านชายแดนในเส้นทางสายละหานทราย – ตาพระยา ตามโครงการการจัดตั้งโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดารเพื่อให้สอดคล้องตามโครงการพระราชดำริในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่นี้   ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ในขณะนั้นคือ นายบำรุง สุขบุษย ได้เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการเสนอ จึงได้มีพิธีการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2523 ภายใต้ชื่อว่า โรงเรียนโนนดินแดงพิทยาคม 

สถานที่ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่นั้นมีความเหมาะสมที่จะเปิดเป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาหลายประการ เพราะบริเวณที่ตั้งโรงเรียนตั้งอยู่ศูนย์กลางของตำบลโนนดินแดง  หากเปิดเป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาแล้ว นักเรียนที่อยู่ในหมู่บ้านตามเส้นทางละหานทราย - ตาพระยา จะสามารถมา เรียนได้สะดวก เพราะมีรถโดยสารประจำทางวิ่งประจำและโรงเรียนอยู่ติดเส้นทาง ซึ่งขณะนั้นนักเรียน จากหมู่บ้านดังกล่าว ต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอเป็นระยะทางไกล 20 – 30 กิโลเมตร ได้รับความลำบากและไม่ปลอดภัย  
คณะกรรมการจึงพิจารณา เห็นสมควรให้เปลี่ยนสภาพโรงเรียนจากประถมศึกษาเป็นมัธยมศึกษา เพราะจะอำนวยประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง ทั้งจะเป็นการบำรุงขวัญแก่ประชาชนในท้องถิ่น สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ ขอให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นจึงได้เสนอให้จังหวัดอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ขอโอนโรงเรียนร่มเกล้ามาสังกัดกรมสามัญศึกษา เพื่อเปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลโนนดินแดง  ทางราชการได้แต่งตั้งนายวุฒิพงศ์ คงเสนา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เป็นคนแรก ณ  โรงเรียนโนนดินแดงพิทยาคม เปิดทำการ สอนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พุทธศักราช 2524  และได้โอนมาสังกัดกรมสามัญศึกษา  จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนโนนดินแดงพิทยาคม  เป็นโรงเรียนร่มเกล้า  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามให้ เมื่อวันที่ มิถุนายน พุทธศักราช 2525 และมีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้งเป็น โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ตามลำดับ