ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศ/พันธกิจ/เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
 

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
น้อมนำแนวพระราชดำริ มาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน
 

พันธกิจ

 

๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีมาตรฐานตามหลักสูตร

๒. จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ/หรือเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีความเป็นพลโลก

๓. บริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔. จัดการศึกษาโดยน้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
 

เป้าประสงค์หลัก

๑. ผู้เรียนทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ/หรือเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีความเป็นพลโลก
         

๒. ผู้เรียนดำรงชีวิตอย่างมีความสุขโดยน้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ