ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศ/พันธกิจ/เป้าหมาย
วิสัยทัศ
 
กลุ่มโรงเรียนร่มเกล้าในโครงการพระราชดำริ เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ
พันธกิจ
 
จัดการศึกษาตามพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
 
1.สถานศึกษาในโครงการพระราชดำริ  กลุ่มโรงเรียนร่มเกล้าทั้งหมด   ได้รับการพัฒนาให้เป็นแบบอย่าง  ในการจัดการศึกษา  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

2.ผู้เรียนในสถานศึกษา ในโครงการพระราชดำริ  กลุ่มโรงเรียนร่มเกล้าทุกคน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

3.บุคลากรในสถานศึกษา  ในโครงการพระราชดำริ   กลุ่มโรงเรียนร่มเกล้าเป็นผู้นำที่มีความรู้  ความสามารถในการจัดการศึกษา   โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเต็มศักยภาพ