ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ตามโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน

ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

ผู้รับผิดชอบ

1 และ 2

แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้

·       พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้

·       พัฒนาทักษะการดำรงชีวิต การสร้างอาชีพ และการหารายได้ระหว่างเรียน

·       พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

·       พัฒนาค่านิยมที่พึงประสงค์ตามวัฒนธรรมประเพณีและ

สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

กลุ่มสาระภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ               รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงานทั่วไป              รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงานทั่วไป/ กลุ่มการบริหารงานวิชาการ/กลุ่มการบริหารงานบุคคล

3

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

·       พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการใช้สื่อICT จัดกะบวนการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอนฝ่ายวิชาการ

 

กลุ่มการบริหารงานวิชาการ

4

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

·       พัฒนาอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานด้าน ICT

·       พัฒนาระบบการใช้ การบริการและการบริหารจัดการ ICT

·       พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร ICT

 

กลุ่มการบริหารงานงบประมาณ/กลุ่มการบริหารงานวิชาการ

5

แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

·       พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให้มีศักยภาพ

·       พัฒนาระบบประกันคุณภาพงานบริหาร

·      

งานบริหาร/กลุ่มการบริหารงานวิชาการ