ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2

จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะชีวิตโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน  บุคลากร  ชุมชน  มีความรู้ความเข้าใจ  มีค่านิยมที่พึงประสงค์ตามวัฒนธรรมประเพณีไทยและการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยชุมชนมีส่วนร่วม

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ระดมสรรพกำลังจากชุมชน  องค์กร  ภาครัฐและเอกชน  เพื่อสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5

สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารการจัดการที่ดี  คล่องตัว  มีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ  มีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับของสังคม