ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นโนบายการศึกษา

1.  เร่งการปฏิรูปการศึกษา   โดยยึดคุณธรรม    นำความรู้สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความสมานฉันท์สันติวิธี  วิถีชีวิตประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางการศึกษาและสถาบันการศึกษา
 
มาตรการ

(1)  ปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ทุกระดับและประเภทการศึกษา

(2)  พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดทำหลักสูตรและการเรียนการสอนตามข้อ ( 1)

( 3 )  สร้างเครือข่ายคุณธรรมในทุกเขตพื้นที่การศึกษา   เชื่อมโยงความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำ

ของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร)

 

2.  ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของประชาชนให้กว้างขวางและทั่วถึงโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

มาตรการ

( 1 )  จัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ให้เด็กที่มีอายุ 7 16 ปี ได้เข้าเรียนทุกคน

( 2 )  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี โดยได้เก็บค่าใช้จ่าย  โดยการเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวให้เพียงพอ

3.   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

มาตรการ

                (1)  ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน  โดยมุ่งยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

                                - พัฒนาวิธีการสอนของครู

                                - ปรับปรุงโดยเน้นการเรียนรู้ของนักเรียน

                (2)  แก้ปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นพื้นที่และกลุ่มสาระ

                ( 3)  ใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มคุณภาพและขยายโอกาสทางการศึกษา

 4.การกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่และสถานศึกษา

มาตรการ

                (1)  จัดระบบการกระจายอำนาจด้านวิชาการ  การบริหารงานบุคคล  งบประมาณและการจัดการทั่วไป  สำหรับเขตพื้นที่และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                (2)  พัฒนาผู้บริหาร  ศึกษานิเทศก์  และครูแกนนำ ของเขตพื้นที่และสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสามารถขยายผลได้เต็มพื้นที่

                (3)  นำร่องการบริหารการจัดการแบบกระจายอำนาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในทุกเขตพื้นที่

                (4) เปลี่ยนฐานะของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการและมีศักยภาพและความพร้อมเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐตามความสมัครใจของแต่ละแห่ง

                (5)  จัดระบบการกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา   ตามหลักการบริหารที่ใช้

สถานศึกษาเป็นฐาน

5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ภาคเอกชนและท้องถิ่น

มาตรการ

                (1)  ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทและภาระหน้าที่ของสมาคมผู้ปกครองและครู  คณะกรรมการสถานศึกษาและเขตพื้นที่  เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบกว้างขวางขึ้น

                (2)  ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาของเอกชนทุกระดับและประเภท ให้สามารถจัดการศึกษาได้ตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยมุ่งให้ความเป็นอิสระคล่องตัวและไม่เลือกปฏิบัติ

                (3)  ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษา  ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาทุกระดับ  โดยเน้นการร่วมคิด ร่วมทำและร่วมรับผิดชอบ

6.การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้