การพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ตามโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน    (Lab School Project)

ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนในฝัน

                นายกรัฐมนตรีห่วงใยปัญหาการศึกษาที่เด็กได้รับการศึกษาแล้วคิดวิเคราะห์ไม่เป็น ไม่รักการอ่าน อ่านหนังสือหรืออ่านข่าวแล้ววิเคราะห์ไม่ได้ จึงจำเป็นต้องฝึกการอ่านตั้งแต่ปฐมวัย  เพื่อปูพื้นฐานให้เด็กสามารถเรียนรู้ตลอดเวลา     คิดให้เท่าทันโลกอนาคตที่จะเกิดขึ้น     การเรียนการสอนต้องทำให้เด็กเติบโตด้วยความเชื่อมั่น     มีระบบที่ทำให้สามารถพัฒนาตนเองตลอดเวลา   และพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพสูงสุด  เพิ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้สูงขึ้น   โดยมีการบูรณาการเกิดขึ้นทุกปีที่จะทำให้เด็กรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่ต้องปลูกฝังให้    เป็น   เพื่อไว้ใช้หาความรู้ตลอดชีวิต ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง     สามารถแสดงออกและนำเสนอในเชิงสร้างสรรค์    เจตนารมณ์ ดังกล่าวจะบรรลุผลได้ เด็กต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐาน แต่โรงเรียนดังกล่าว  ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่   โดยเฉพาะอำเภอในชนบทที่ห่างไกล ซึ่งคนยากจนต้องเรียนในเขตพื้นที่และเป็น   โรงเรียนขนาดเล็ก    ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ ๒๒  เมษายน ๒๕๔๖  และกระทรวงศึกษาธิการ ได้พัฒนาแนวคิด  และดำเนินโครงการต่อไป โดยมีหลักการและความเชื่อว่า การศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากคนจน ไปเป็นคนรวยได้   หากได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ     มีพื้นฐานการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้    และพัฒนาตลอดชีวิต     จะสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นแรงงาน     ที่มีคุณภาพ    เป็นแรงงานที่มีฝีมือมีรายได้และคุณภาพชีวิตสูงขึ้น ความสามารถหลุดพ้นวงจรความยากจนได้ อันเป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาล  โดยพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่ประชาชนใฝ่ฝันอยากให้บุตรหลานได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันจะช่วย    สานฝันให้เป็นจริงได้

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์      ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝัน       ตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการโรงเรียนในฝัน ตามสภาพปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก      และสภาพแวดล้อมภายใน    ที่แท้จริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง      เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ      จุดมุ่งหมาย      และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

.เพื่อกระจายโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานให้ทั่วถึงทุกอำเภอ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชนบทมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ อันเป็นพื้นฐานให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต คิดให้เท่าทันโลกอนาคตที่จะเกิดขึ้น ทำให้เด็กเติบโตด้วยความเชื่อมั่นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

.เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ให้เติบโตด้วยความพร้อมอย่างสากล ให้เป็นพลังสำคัญในการปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนอนาคตของชาติให้พัฒนาอย่างยั่งยืนและมีศักดิ์ศรี

สภาพโรงเรียนในฝัน

.จัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐาน ปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น แข่งขันได้ในระดับสากล ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานชาติ สามารถพัฒนามาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย จัดบรรยากาศการเรียนรู้ เอื้อต่อการพัฒนา ศักยภาพผู้เรียนและมีความเป็นประชาธิปไตย

.เป็นตัวอย่างการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับอำเภอที่มีคุณภาพมาตรฐาน เทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นนำ เป็นที่ยอมรับศรัทธาของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนที่เน้นการมีส่วนร่วม

.มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บริหารคุณภาพทั้งระบบ มีความคล่องตัวรวดเร็วทันสมัย มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพและมีจำนวนเพียงพอ

.มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถเป็นต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนช่วยเหลือพัฒนาชุมชน และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และชุมชนเข้มแข็ง

.มีเครือข่ายการสนับสนุน มีกระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งทดลอง สาธิต และฝึกอบรมครูของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

.สื่อและเทคโนโลยีทันสมัยเพียงพอ เป็นระบบเครือข่าย และเอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน

.เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ นำนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัยไปพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้มาตรฐาน และเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย

                โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันจะพัฒนาโรงเรียนให้มีศักยภาพเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้ง ๒๗ มาตรฐานที่จะดำเนินการภายในระยะเวลา ๓ ปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                .เด็กและเยาวชนไทยในชนบทมีโอกาสได้รับการศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพ รักการอ่าน เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถพัฒนาให้พึ่งตนเองได้และเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพของประเทศ

                .โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานที่ทำให้เด็กเติบโตด้วยความเชื่อมั่นและรักชาติ