ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  รายวิชาการเขียนเว็บไซต์
รหัสวิชา  30203  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6