ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๔๐ น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑, ๕/๑ และ ๕/๒ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( English Conversation) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนให้เกิดทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ โดยคุณครูรวิศุทธ์ ใจแก้ว ทำหน้าที่วิทยากร ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2560,06:48   อ่าน 194 ครั้ง