อำนาจหน้าที่

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง อำนาจและหน้าที่ของสถานศึกษาอำนาจหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
 


 

การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา
(คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่)