Q&A (ถาม-ตอบ)

      Q&A ช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยสามารถติดต่อได้ 2 ช่องทางหลัก ได้แก่

 

1) ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์ของหน่วยงาน

ช่องทางการติดต่อผ่านเว็บไซต์

http://www.rkbr.ac.th/contact

http://www.rkbr.ac.th/contact

 

2) ช่องทางที่ 2 เพจหรือเฟชบุคของโรงเรียน

ทั้งในส่วนของการคอมเมนต์ใต้โพส และแชทถาม-ตอบผ่านกล่องข้อความ

คลิ๊กที่นี่

https://web.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C-1592522224321816