รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน


ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565