คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

 
  1) คู่มือมาฐานการปฏิบัติงาน  คลิกที่นี่
  2) คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ ปี 2565   คลิกที่นี่
  3) คำสั่งปฏิบัติการสอน ปี 2565 คลิกที่นี่
  4) หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์  คลิกที่นี่
  5) แนวการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาดโควิด19  คลิกที่นี่
  6) คู่มือปฏิบัติการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนถูกละเมิด  คลิกที่นี่
  7) คู่มือแนวปฏิบัติ และนโยบายเกี่ยวกับการรับนักเรียน  คลิกที่นี่
  8) คู่มือดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ คลิกที่นี่
  9) คู่มือแนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูล DMC คลิกที่นี่
  10) โรงเรียนสุจริตคิดฐานสอง คลิกที่นี่
 
 
 
คู่มือมาฐานการปฏิบัติงานคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการของโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลของโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์คำสั่งปฏิบัติการสอน