ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

โดยการตอบแบบสอบถามของผู้ปกครองจำนวน 104 คน
สถิติการขอใช้บริการอาคารสถานที่
 สถิติ การขอใช้บริการรถตู้โรงเรียน
 สถิติการขอใช้แหล่งเรียนรู้