รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565