แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565