ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกที่นี่
 
 
_______________
 
 
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและการประกวดราคา
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์