สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง
รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565