การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบาย ใน O25
ด้านบคลากร
 
สรุปการพัฒนาบุคลากรด้วยการอบรม
ศึกษาดูงาน และเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
 การรับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 3 อัตรา

 การจัดหาบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2565____________________
 
 
การดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบาย ใน O25
ด้านนักเรียน
 
กิจกรรมค่ายเยาวชนนักเรียน
 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจิตอาสา
 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ด้านอาชีพ