ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ซึ่ง
รายละเอียดดังรายงานนี้

 
1) สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565


2) สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ 2564