การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส
ให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

 
1) การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565
ร่วมวางแผนการดำเนินงานตามบทบาท อำนาจและหน้าที่
 

2) การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีงบประมาณ 2565
ร่วมวางแผนการดำเนินงาน ติดตาม ช่วยเหลือ แก้ปัญหา
และร่วมกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามบทบาท หน้าที่ที่เหมาะสม
 
3) ความเห็นชอบงบประมาณปี 2565
4) แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565