การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การดำเนินการหรือกิจกรรม
ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
 
 
      1) ผู้บริหารให้การสนับสนุน ส่งเสริมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาอย่างเด่นชัดและเห็นเป็นรูปธรรม ดังเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น
 

         2) ผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ จนเห็นผลการพัฒนาอย่างเด่นชัด และประจักษ์แก่สายตาของชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด จนได้รับรางวัลต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น