การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงานที่เกี่ยวกับ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    1) กำหนดทิศทางหรือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

   2) มีคำสั่งการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2565


3) รายงานผลการดำเนินงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
 
3.1) สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565
 
3.2) รายงานควบคุมภายใน รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565