รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ 2564


1) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 
2) สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ 2564
3) รายงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564
4) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/25645) SAR ปี 2564