รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  1) รายงานผลการประเมิน สมศ.4 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์  คลิกที่นี่
  2) รายงานอ.ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  คลิกที่นี่
  3) รายงานอ.ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

โดยการตอบแบบสอบถามของผู้ปกครองจำนวน 104 คน
 


 

รายงานอ.ก.ต.ป.น.
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รายงานอ.ก.ต.ป.น.
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564