ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิพงษ์ คงเสนา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค. 2524 ถึง 29 ก.ค. 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายวิบูลย์ รุ่งอดุลพิศาล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ก.ค. 2526 ถึง 12 พ.ย. 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรง กรเกศกมล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่-ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 พ.ย. 2533 ถึง 13 พ.ย. 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย อำไธสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พ.ย. 2535 ถึง 9 ม.ค. 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายวิฑูรย์ เชาน์ศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 ม.ค. 2540 ถึง 25 ธ.ค. 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายชาย เจริญสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 ธ.ค. 2541 ถึง 9 ก.พ. 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลอง พงศ์นราทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ก.พ. 2544 ถึง 10 พ.ย. 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายสรายุทธ เสลารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 พ.ย. 2546 ถึง 2 พ.ย. 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 พ.ย. 2551 - 11 ธ.ค. 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายธนิตศักดิ์ นาราชจรูญทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ธ.ค. 2555 ถึง 30 ก.ย. 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายอัครเดช หลาบนอก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายธนภณ ธนะสีรังกูร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐนันท์ ศรีคุณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน