ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ มาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้

จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID –19) สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๓ และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (ศบค.)โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ จึงได้กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการรถรับ - ส่ง นักเรียนในการเดินทางมาโรงเรียน สำหรับสถานประกอบกิจการเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายและการรับ สัมผัสเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และให้ผู้มีหน้าที่สามารถดำเนินการอย่างถูกสุขลักษณะมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้อาคารและการประกอบกิจการนี้ด้วย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ สาธารณสุข                จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,15:25   อ่าน 7472 ครั้ง