กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายวิฑูรย์ หารคำตัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.ฐิตารีย์ ปริกุลพสิษฐ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นายพงษ์พันธ์ สว่างวงษ์
ครู คศ.2