ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเศกสันต์ สนรัมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางยุพิน โคตรภูธร
ครู คศ.3

นางลักษ์คณา ยศศิริ
ครู คศ.3

นางสุนันทา สนรัมย์
ครู คศ.3

น.ส.เพ็ญพรรณ เผียดนอก
ครู คศ.1

นายวีระโชติ เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.1

นายอ๊อด โสนางรอง
ครู คศ.1