กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางยุพิน โคตรภูธร
ครู คศ.3

นางลักษ์คณา ยศศิริ
ครู คศ.3

นางสุนันทา สนรัมย์
ครู คศ.3

นายวีระโชติ เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.2

นายอ๊อด โสนางรอง
ครู คศ.2