กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเศกสันต์ สนรัมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางยุพิน โคตรภูธร
ครู คศ.3

นางลักษ์คณา ยศศิริ
ครู คศ.3

นางสุนันทา สนรัมย์
ครู คศ.3

น.ส.เพ็ญพรรณ เผียดนอก
ครู คศ.1

นายวีระโชติ เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.1

นายอ๊อด โสนางรอง
ครู คศ.1