ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
คติธรรม
ปรัชญา
วิสัยทัศ/พันธกิจ/เป้าหมาย
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
ยุทธศาสตร์
นโนบายการศึกษา
การพัฒนาการศึกษา
มาร์ชร่มเกล้า
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
วารสารใต้ร่มทองกราว
สารสนเทศ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2012
ปรับปรุง 09/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 311489
Page Views 435673
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกุลภัฌสรณ์ ศรีกิมแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางศรีวรรณ บุญลา
ครู คศ.3

นางภัครมัย โพภักดี
ครู คศ.3

นางสาวศราลีย์ ศรีปัญญา
ครู คศ.3

นายจุติณัฏฐ์ ศรีปัตะเนตร
ครู คศ.3

นายประกรณ์ ยินดีชาติ
ครู คศ.1

นางอรทัย ยินดีชาติ
ครู คศ.1

นางวันทนา สงธรรม
ครู คศ.1

นางสาวสมนึก นครวงศ์
ครู คศ.1

นายแสนสุข แสนสีสม
ครู คศ.1

นางจริญญา ช่วงชัยชนะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐวรรณ สัมผัส
ครูผู้ช่วย

นายวิโรจน์ ภาระจ่า
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพรรณธิภา เหง้าสุวรรณ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวณหทัย เรือนเย็น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู