กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศราลีย์ ศรีปัญญา
ครู คศ.3

นางภัครมัย โพภักดี
ครู คศ.3

นางพิมพ์ลดา บุญลา
ครู คศ.3

นายประกรณ์ ยินดีชาติ
ครู คศ.2

นางอรทัย ยินดีชาติ
ครู คศ.2

นายแสนสุข แสนสีสม
ครู คศ.1

นางจริญญา ช่วงชัยชนะ
ครู คศ.1

นางสาวณัฐวรรณ สัมผัส
ครู คศ.1

นายวิโรจน์ ภาระจ่า
ครูอัตราจ้าง