ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกุลภัฌสรณ์ ศรีกิมแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศรีวรรณ บุญลา
ครู คศ.3

นางภัครมัย โพภักดี
ครู คศ.3

นางสาวศราลีย์ ศรีปัญญา
ครู คศ.3

นายประกรณ์ ยินดีชาติ
ครู คศ.2

นางอรทัย ยินดีชาติ
ครู คศ.2

นายแสนสุข แสนสีสม
ครู คศ.1

นางจริญญา ช่วงชัยชนะ
ครู คศ.1

นางสาวณัฐวรรณ สัมผัส
ครู คศ.1

นายวิโรจน์ ภาระจ่า
ครูอัตราจ้าง