ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกุลภัฌสรณ์ ศรีกิมแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางศรีวรรณ บุญลา
ครู คศ.3

นางภัครมัย โพภักดี
ครู คศ.3

นางสาวศราลีย์ ศรีปัญญา
ครู คศ.3

นายประกรณ์ ยินดีชาติ
ครู คศ.2

นางอรทัย ยินดีชาติ
ครู คศ.2

นางสาวสมนึก นครวงศ์
ครู คศ.2

นายแสนสุข แสนสีสม
ครู คศ.1

นางจริญญา ช่วงชัยชนะ
ครู คศ.1

นางสาวณัฐวรรณ สัมผัส
ครู คศ.1

นายวิโรจน์ ภาระจ่า
ครูอัตราจ้าง