ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางบุปผา จตุเชื้อ
ครู คศ.3

นางสาวธนานิษฐ์ ศิระพัฒน์ปรีดา
ครู คศ.3

นายเอนก ตีเหล็ก
ครู คศ.2

นายธนวิชญ์ ศรีสง่า
ครู คศ.1

นางสาวละออง ลีลาน้อย
ครู คศ.1

นางสาวสญามล
ครู คศ.1