ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศุภพงษ์ ทองใบจำรัสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางจิราภรณ์ ดีสวัสดิ์
ครู คศ.3

นายวีระชาติ งุ้นทอง
ครู คศ.3