ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางธิษญาภรณ์ กระจ่างยุทธ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายทวีศักดิ์ ชาญประโคน
ครู คศ.3

นายสุขพงศ์ภัค น้อยจันทร์
ครู คศ.3