กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายทวีศักดิ์ ชาญประโคน
ครู คศ.3

นายสุขพงศ์ภัค น้อยจันทร์
ครู คศ.3

นายอาทิตย์ สุภาพ
ครูอัตราจ้าง