ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายทวีศักดิ์ ชาญประโคน
ครู คศ.3

นายสุขพงศ์ภัค น้อยจันทร์
ครู คศ.3

นายอาทิตย์ สุภาพ
ครูอัตราจ้าง