ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสถาพร ชาญประโคน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายคำรณ บุตรไทย
ครู คศ.2

นายนรวัฒน์ โรจน์รวีชัย
ครู คศ.3

นางสาวปัณณรัตน์ โสภณวัฒน์ศิริ
ครู คศ.3

นางปารณีย์ วันภักดี
พนักงานราชการ

นายจีรวุฒิ แสนเสริม
ครู คศ.1