กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสถาพร ชาญประโคน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายคำรณ บุตรไทย
ครู คศ.2

นางสาวปัณณรัตน์ โสภณวัฒน์ศิริ
ครู คศ.3

นางปารณีย์ วันภักดี
พนักงานราชการ

นายจีรวุฒิ แสนเสริม
ครู คศ.1