ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุรกานต์ เก่งนอก

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนรวัฒน์ โรจน์รวีชัย
ครู คศ.3

นายคำรณ บุตรไทย
ครู คศ.2

นางสถาพร ชาญประโคน
ครู คศ.3

นางสาวปัณณรัตน์ โสภณวัฒน์ศิริ
ครู คศ.3

นางปารณีย์ วันภักดี
พนักงานราชการ

นายจีรวุฒิ แสนเสริม
ครู คศ.1