กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายรวิศุทธ์ ใจแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพักตรพิมาน สรสิริ
ครู คศ.3

นางอุไรรัตน์ มุสินันทวัฒน์
ครู คศ.3

นางสาวรัชฎาภรณ์ พันธ์ุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวภิญญาวีณ์ วุฒิณรงค์รัตน์
ครูอัตรจ้าง

นางสาวธิยานันท์ เมธีสิริพงศ์
ครูอัตราจ้าง