ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัย กอชัยศิริกุล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรเจิด สมสวย
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชั้น ถมฉิมพลี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมพล การสร้าง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.จินดาศักดิ์ โพธิ์นางรอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต. นิพัทธ์ ดีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.ณรงค์ศักดิ์ กลิ่นสุคนธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิรักษ์ แผลงศร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนรวัฒน์ โรจน์รวีชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอุบล สกุลศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์เทพ โคนาโล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายโกวิทย์ นาวีสัมพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนิเทศน์ธรรมคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูจันทชัยธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนภณ ธนะสีรังกูร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ